مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دکتر نغمه رزاقی 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

متولد ؛ تهران 

استادیار آموزش پرستاری
گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامائی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
لینک رزومه :