هیات امنا

هیات امنا دانشگاه را مشاهده نمایید

آئین نامه ها

آئین نامه های هیات امنا دانشگاه را مشاهده نمایید

دبیر خانه هیات امنا

دبیر خانه هیات امنا دانشگاه را مشاهده نمایید

دستور العمل ها

دستور العمل ها هيات‌های امناء

قوانين و مقررات

قوانين و مقررات هیات امنا دانشگاه را مشاهده نمایید

شیوه نامه ها

شیوه نامه های مصوب هیات امنا را مشاهد نمایید

رئیس دبیر خانه هیات امنا

دکتر عبداله ريحانی يساولی  

دکتری مدیریت منابع انسانی 
مشهد،خیابان دانشگاه،ساختمان قرشی،طبقه همکف
تلفن  : 38426005 051
نمابر: 38408070

heyatomana@mums.ac.ir :رایانامه