نماینده بانوان واحدهای تابعه دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسامی نمایندگان  امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

 خانم فاطمه ابراهیمی

معاونت توسعه

2

خانم فاطمه پوراسماعیل  

معاونت آموزشی

3

 خانم دکتر زهرا اباصلتی 

معاونت بهداشتی

4

 خانم دکتر آرزو حسین زاده 

معاونت دانشجویی فرهنگی

5

خانم سعیده احمدی سیماب  

معاونت پژوهشی

6

خانم حمیرا ضابطیان  

معاونت درمان

7

 خانم نفیسه مقدادیان 

معاونت غذا و دارو

9

 خانم زهرا شریفیان 

بیمارستان امام رضا (ع)

10

 خانم زهرا کریمی 

بیمارستان قائم (عج)

11

 خانم زهرا نورانی 

بیمارستان هاشمی نژاد

12

خانم الهه جاقوری  

بیمارستان امدادی

13

 خانم زهره احسانبخش  

بیمارستان شریعتی

14

خانم سکینه صدیقی  

بیمارستان ام البنین (س)

15

 خانم صاحب درودی 

بیمارستان ابن سینا

16

 خانم فاطمه بهنام هاشمی 

بیمارستان دکتر شیخ

17

 خانم نجمه خوشخو 

بیمارستان طالقانی

18

 خانم عقیق ضیائی مهر

بیمارستان امید

19

 خانم مریم صالح فر 

بیمارستان منتصریه

20

 خانم فاطمه عالم آرا 

بیمارستان علوی

21

 خانم اعظم حسن آبادی 

بیمارستان اکبر

22

 خانم منیره صداقت 

بیمارستان خاتم

23

خانم زهرا سادات طباطبایی  

دانشکده پزشکی

24

 خانم  قنبری 

دانشکده دندانپزشکی

25

 خانم مطهره بوذری 

دانشکده داروسازی

26

 خانم بتول محب راد 

دانشکده بهداشت

27

 خانم فرشته نوروزی

دانشکده پرستاری مامایی

28

 خانم دکتر ملیحه متوسلیان 

دانشکده طب سنتی

29

خانم دکتر زهرا ماکوییان  

دانشکده پیراپزشکی

30

 خانم آذر محمدیان 

مرکز بهداشت شماره 1

31

خانم محبوبه غفارزاده  

مرکز بهداشت شماره 2

32

 خانم مرضیه بیگی 

مرکز بهداشت شماره 3

33

 خانم سارا خدادادی 

مرکز بهداشت ثامن

34

خانم فاطمه محمدی نیک  

مرکز بهداشت شماره  5

 

اسامی نمایندگان  امور بانوان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

 خانم ریحانه درویشی 

شبکه تایباد

2

 خانم رقیه نوروزی 

شبکه چناران

3

 خانم منیدا بااطلاع 

شبکه خواف

4

 خانم معصومه امینی 

شبکه درگز

5

خانم الهام کرد جوادی  

شبکه رشتخوار

6

 خانم مرجان شیخی 

شبکه سرخس

7

خانم زهرا نورمحمدی  

شبکه فریمان

8

خانم سیده زهرا ائمی 

دانشکده پرستاری قوچان

9  خانم فریماه شجاع 

شبکه قوچان

10  خانم مرضیه فلاح 

شبکه کاشمر

11  خانم سمیرا نوربخش 

شبکه کلات

12  خانم مژگان مهدیفر 

شبکه طرقبه و شاندیز

13 خانم زهرا نگهبان حاجی آبادی  

شبکه باخرز

14 خانم منیژه جعفری 

شبکه بردسکن

15

خانم اکرم رسولی 

شبکه خلیل آباد