معرفی اعضاء شورای امور بانوان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

           اعضاء شورای توانمند سازی زنان و سلامت خانواده دانشگاه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سرکار خانم دکترنغمه رزاقی 

دبیر شورای توانمند سازی زنان و سلامت خانواده

2

سرکار خانم دکتر زهرا بدیعی 

عضو شورا

3

سرکار خانم دکتر مریم مرادی 

عضو شورا

4

سرکار خانم دکترحوریه موسوی

عضو شورا

5

سرکار خانم دکترملیحه متوسلیان

عضو شورا

6

سرکار خانم دکتر زهرا مظلوم خراسانی

عضو شورا

7

سرکار خانم دکتر نیره خادم

عضو شورا

8

سرکار خانم دکتر معصومه میر تیموری

عضو شورا

9

سرکار خانم دکترنفیسه پوربدخشان 

عضو شورا

10

سرکار خانم دکتر مهروالسادات مهدیزاده 

عضو شورا

11

سرکار خانم زهرا ماکوئیان 

عضو شورا

12

سرکار خانم دکتر نرگس محرری

عضو شورا

13

سرکار خانم دکتر ندا اخروی

عضو شورا

14

سرکار خانم دکتر زهرا اباصلتی

عضو شورا

15

سرکار خانم دکتر ندا چوبدار

عضو شورا

16

سرکار خانم فاطمه عرفانیان

عضو شورا

17

سرکار خانم الهام حاجی زاده

عضو شورا

18

سرکار خانم اکرم مجرد

عضو شورا