امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   https://main.mums.ac.ir/administrator/index.php?option=com_media# بخشنامه ی افزایش کمک هزینه نگهداری از فرزند و همسر معلول
   https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/arzeshyabi.pdf بخشنامه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت کارکنان و اختصاص 4 امتیاز به نمره ارزشیابی 
   https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/zayeman.pdf  بخشنامه اعطای 9 ماه مرخصی زایمان 
   https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/khas.pdf  بخشنامه کسر کار بانوان دارای شرایط خاص 
   https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/malol.shadid.pdf بخشنامه کسر ساعت کار هفتگی شاغلان دارای همسر یا فرزند معلول شدید یا خیلی شدید 
  https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/kodakan.pdf بخشنامه اجرای ماده 21 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
   https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/zayemanestekhdam.pdf بخشنامه مرخصی زایمان در خصوص افرادیکه بعد از نتایج استخدام زایمان کرده اند
   https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/news/1399/estelaji.zanan.pdf  بخشنامه مرخصی استعلاجی بارداری و بیماریهای مرتبط با زنان 
   https://main.mums.ac.ir//images/main/zarrabim186/zoj.nabarvar.pdf بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به زوجین نابارور