هيات امنا دانشگاه علوم پزشکي مشهد- تاريخچه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدمه

در شرايط حاضر نقش محوري دانشگاهها در توليد علم و توسعه کشور انکار ناپذير بوده، در چشم انداز بيست ساله نيز انتظار بسيار گسترده اي از دانشگاه ها وجود دارد.

دانشگاه ها مکلفند همسو با گسترش روز افزون علوم و فنون و تکنولوژي هاي جديد و پيشرفته در جهان و با توجه به نياز کشور، نيروي انساني متدين و متبحر، با نشاط و فعال، بالنده ومتفکر با توجه به نياز کشور تربيت کنند، علاوه بر آن به توليد علم و بويژه علم بومي همت گمارند. بنابراين اداره امور دانشگاه ها به عنوان مغز متفکر جامعه بايد قوانين و مقرراتي با ويژگي هاي متفاوت از ساير دستگاه ها داشته باشد. قانون تشکيل هيات امناء به همين منظور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و تا حد زيادي اختيارات ويژه اي به دانشگاه داده است.

فلسفه ي وجودي هيات هاي امناي دانشگاه ها ايجاد مرجع قانون گذار در راس هرم سازماني يک موسسه آموزش عالي بوده است تا براي اداره و نظارت بر کليه امور دانشگاه (آموزش، پژوهش و خدمات) و نظارت بر عملکرد خود هيات امنا انجام وظيفه نمايد. استقلال بيشتر دانشگاه، تمرکز زدايي و تسهيل تصميم گيري و مهمتر از همه تصميم گيري کلان بر پايه راي و مشارکت اعضا از جمله ديگر اهداف عالي شکل گيري هيات هاي امنا بوده است.

 هيات امنا در  تصوير خلاصه تر  «پلي بين دانشگاه و جامعه» استهدف از ايجاد چنين نهادي استقرار يك مرجع توانا در راس هرم سازماني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بود تا با توجه به ويژگي هاي خاص اين موسسات و ايجاد برنامه هايي نوين مبتني بر خلاقيت و نوآوري منجر به مسئوليت پذيري و پاسخگويي بيشتر به نيازهاي جامعه شود.

تاریخچه 

هيات امنا, براي اولين بار در ايران در اساسنامه دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) مصوب ۱۳۳۹ به عنوان ركن اول دانشگاه مطرح شد. اما دانشگاههایی كه به ترتيب داراي هيات امنا شدند عبارتند بودند از:

دانشگاه شيراز (پهلوي سابق) اولين دانشگاهي بود كه داراي هيات امنا شد. براساس قانون تاسيس اين دانشگاه كه در آذر ماه سال ۱۳۴۲ به تصويب رسيد, هيات امنا نماينده قانوني دانشگاه بود و كليه امور علمي, فني, آموزشي, مالي, اداري و استخدامي دانشگاه نيز زير نظر آن اداره مي‌شد. اعضاي هيات امنا عبارت بودند از: وزير دربار، وزير فرهنگ، رئيس دانشگاه، استاندار فارس، مدير عامل سازمان برنامه، مدير عامل شركت ملي نفت ايران و عده‌اي بين ۹ تا ۱۵ نفر از شخصيت‌هاي ذيصلاح فرهنگي و اقتصادي و ارباب صنايع كشور كه با پيشنهاد وزارتين دربار و فرهنگ و تصويب شاه براي مدت ۶ ماه انتخاب مي‌شده‌اند. رياست هيات امناء با وزير دربار و در غياب وي با وزير فرهنگ بوده است.

دانشگاه صنعتي شريف كه در 1344/10/18 به تصويب رسيد. اعضاي هيات امنا عبارت بودند از: وزراي دربار، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش، اقتصاد، نيابت توليت و ۲۵ نفر ديگر

 دانشگاه تهران كه در تير ماه ۱۳۴۶ قانون هيات امناي آن به تصويب مجلسين رسيد. اعضاي هيات امناء دانشگاه تهران به موجب قانون مذكور عبارت بودند: نخست وزير، وزير دربار، وزير آموزش و پرورش، وزير دارايي، مدير عامل شركت ملي نفت ايران، رئيس دانشگاه تهران، مدير عامل سازمان برنامه، دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ۷ نفر از شخصيت‌هاي فرهنگي و دانشگاهي و اقتصادي كشور با پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب هيات دولت رياست هيات امناء با نخست وزير بود.

به موجب قانون مذكور به دولت اجازه داده شد كه در صورت اقتضاي مقررات اين قانون در ساير دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و موسسات تعليماتي عالي و تحقيقاتي كشور نيز به موقع اجراء بگذارد. نحوه انتخاب هيات امناء موضوع اين قسمت مي‌بايستي به تصويب كميسيون‌هاي آموزش و پرورش مجلسين برسد.

در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي خارج از پايتخت، استاندار و رئيس انجمن مربوط نيز عضو هيات امناء بودند.

در مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي وزير يا مسئول دولتي نيز به اقتضاي سمت خود رياست يا عضويت هيات را داشتند.

روساي دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي و پژوهشي بدون حق راي در جلسات شركت داشتند.

 دانشگاه مشهد، اولين جلسه آن در تاريخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ تشكيل گرديد و آيين‌نامه داخلي هيات امناي آن به تصويب رسيد. اعضاي هيات امنا عبارتند بودند از: وزير دربار، وزير علوم و آموزش عالي، وزير آموزش و پرورش، وزير آباداني و مسكن، استاندار خراسان، دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي، قائم مقام وزير دارائي، مدير عامل بنياد فرهنگي، قائم مقام مدير عامل سازمان برنامه، قائم مقام مدير عامل شركت نفت، يكي از اساتيد دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، مدير عامل كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال، معاون دانشكده دندانپزشكي، رئيس دانشگاه مشهد

در سال ۱۳۵۰, قانون هياتهاي امناي موسسات عالي علمي- دولتي به تصويب مجالس وقت رسيد و براساس اين قانون, دانشگاهها موظف شدند كه هيات امناي مستقلي تشكيل دهند. هدف از اين قانون ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بيشتر ميان همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بود.

در سال ۱۳۵۳, قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون هياتهاي امناي موسسات عالي علمي- دولتي در مجالس وقت به تصويب رسيد. بر طبق اين قانون وزارت علوم و آموزش عالي مكلف شد كه براي هر يك از دانشگاههاي دولتي و غير دولتي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي, هيات امنايي با تركيب و وظايف يكسان و طبق مقررات مربوطه تشكيل دهد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به استناد لايحه قانوني انحلال هيات هاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي مصوب۱۳/۱۲/۱۳۵۷ وظايف و اختيارات هياتهاي امناي كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي منحل و وظايف و اختيارات هياتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي طبق همين قانون به هيات ۳  نفري جانشين هيات هاي امنا واگذار شد.

سرانجام شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۶۷ و۲۳/۱۲/۶۷ تصويب نمود كه هريك از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به خود مي‌توانند هيات امنائي با تركيب ذيل تشكيل دهند.

الف- وزير

ب- رئيس مؤسسه

ج- ۴تا ۶ تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د- وزير و يا نماينده وزير برنامه و بودجه

  نکته حائز اهميت آنکه با تصويب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور از ابتداي سال 1384 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي صرفاً بر اساس آئين نامه ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشکيلات خاص، مصوبات هيئت هاي امناء مربوطه که به تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد مي رسد بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام کشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري، مالي و استخدامي اداره خواهد شد. ضمن آنکه اعتبارات اين موسسات کمک تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي گردد.

اين ماده مي تواند بعنوان نقطه عطفي جهت افزايش کارايي هيئت امناء و استقلال دانشگاه تلقي شود. مشروط بر آنکه ساختار لازم جهت تحقق اين ماده در دانشگاه ها و ستاد وزارتخانه هاي مرتبط ايجاد گردد.