اهداف شورای بانوان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرح وظایف :

 

  1. 1.       بررسی و جمع آوری اطلاعات بانوان دانشگاه در سطح استان
  2. 2.       تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به سلامت بانوان دانشگاه
  3. 3.       ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی بانوان عضو هیات علمی و کارکنان و دانشجویان در کاهش آسیب های شغلی و اجتماعی به بانوان دانشگاه و ارائه راهکارهای عملی
  4. 4.       بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانواده و بی سرپرست در دانشگاه و ارائه راهکارهای  علمی و عملی  جهت رفع مشکلات آنان با هماهنگی بانوان خیر دانشگاه و هماهنگی داخل بخشی و بین بخشی در دانشگاه
  5. 5.       تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویت ها در دانشگاه
  6. 6.       تدوین برنامه های عملیاتی تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بانوان بر پایه نیازها و اولویت های دانشگاه و هماهنگی  داخل بخشی و بین بخشی
  7. 7.       بررسی مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه و هماهنگی و ارتباط با مسئولین ذیربط جهت کاهش مشکلات
  8. 8.       هماهنگی با سازمان های غیر دانشگاهی و غیر دولتی  و خیرین مرتبط با سلامت بانوان در جهت ارتقاء سطح سلامت آنان و کاهش مشکلات موجود
  9. 9.       استفاده از توان علمی بانوان شاغل در دانشگاه در برنامه های سلامت بانوان دانشگاه
  10. ارتباط با دفترمدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و دفتر امور بانوان    وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی