سازمان های مردم نهاد بانوان

 


مرکز توسعه سلامت بانوان


با عنایت به ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در مورد جمعیت و خانواده و تاکید ایشان به این کلمه که سلامت ، امنیت

و آرامش زنان در خانواده مسئله اصلی است که باید به آن توجه شود و همنچنین اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی

برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن شورای امور بانوان دانشگاه اه نسبت به راه اندازی "مرکز

توسعه سلامت بانوان خراسان رضوی " به شماره ثبت 5333 و شناسه ملی14006491611 اقدام نموده است .


اهداف مرکز توسعه سلامت

کمک به توانمند سازی و توسعه سلامت بانوان

کمک به پیشگیری از بیماری بانوان

تلاش در جهت سلامت بانوان و حمایت های مادی و معنوی بانوان

کمک در حل مشکلات مالی جهت درمان بانوان از طریق خیرین سلامت