کارکنان دفتر رياست دانشگاه

 
دکتر محمد رضا ریاحی

معاون اجرایی مدیر دفتر

ReyahiMR1[at]mums.ac.ir

تلفن:  38413007-38441061

 

رضا هلالی

معاون اجرایی مدیر دفتر

Helalir1[at]mums.ac.ir

تلفن: 38441061

 

بشیر عزیزآبادی

مسئول دفتر

AzizabadiB1[at]mums.ac.ir

تلفن:38413007

 

 آمنه قدس

مسئول دفتر

GhodsA1[at]mums.ac.ir

تلفن:38413007

 

 زهرا قدرتی

 مسئول دفتر

Ghodratiz1[at]mums.ac.ir

تلفن: 38436829

 

 مهسا مکرم

مسئول روابط عمومی حوزه ریاست

mokaramm1[at]mums.ac.ir

تلفن:38451523