کارکنان دفتر رياست دانشگاه

 
 
 

دکتر محمدرضا ریاحی
معاون اجرایی مدیر دفتر
ReyahiMR1[at]mums.ac.ir
تلفن:  38413007-38441061


 

رضا هلالی

معاون اداری مدیر دفتر
Helalir1[at]mums.ac.ir
تلفن: 38441061


 

بشیر عزیزآبادی
مسئول دفتر 
AzizabadiB1[at]mums.ac.ir
38413007

آمنه قدس

مسئول دفتر

GhodsA1[at]mums.ac.ir


 

وحید آذری فر
مسئول روابط عمومی 
azarifarv1[at]mums.ac.ir
تلفن: 38451523
زهرا قدرتی
 مسئول دفتر 
Ghodratiz1[at]mums.ac.ir
تلفن: 38436829
محمد احمدی جوان
تلفن: 38451523
متصدی امور دفتری
Ahmadijm1[at]mums.ac.ir
محبوبه ضرابی
کارشناس دفتر امور بانوان
zarrabim1[at]mums.ac.ir

اسماعیل محمدی ثانی

مسئول دبیرخانه حوزه ریاست 

MohamadiE1[at]mums.ac.ir