مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه

 

 

دکتر امیر رضایی اردانی

روانپزشک

مدیر دفتر ریاست دانشگاه

RezaeiA[at]mums.ac.ir

رزومه (cv)