برگزاری کنگره ملی زنان موفق ایران

برگزاری کنگره ملی زنان موفق ایران با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند

 جزییات کنگره در سایت بانوان استانداری به نشانی ( banovan.khorasan.ir)درج شده است