پیام های رئیس دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط حوزه ریاست 14
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط حوزه ریاست 15
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط حوزه ریاست 14
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط حوزه ریاست 19
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی نوشته شده توسط حوزه ریاست 34
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط حوزه ریاست 130
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسب روز داروساز نوشته شده توسط حوزه ریاست 151
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط حوزه ریاست 133
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت هفته دولت نوشته شده توسط حوزه ریاست 142
پيام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط حوزه ریاست 133

صفحه1 از2