معرفی اعضاء امور بانوان

محبوبه پاکدل

        دبیر شورای بانوان             

pakdelmh1[]mums.ac.ir

دکتر مهین قربان صباغ

عضو شورای بانوان

SabbaghM[]mums.ac.ir

دکتر بهجت الملوک عجمی

عضو شورای بانوان

AjamiB[]mums.ac.ir

دکتر خدیجه میرزایی نجم آبادی

عضو شورای بانوان


دکتر نجمه خدادادی

عضو شورای بانوان

KhodadadiN1[]mums.ac.ir

دکتر مژگان دارابیان

عضو شورای بانوان

DarabianM1[]mums.ac.ir

دکتر بی بی سهیلا شجاعی

عضو شورای بانوان

ShojaeeS1[]mums.ac.ir

اشرف السادات دلیری

عضو شورای بانوان

DaliriA[]mums.ac.ir

مرضیه رضوانی

عضو شورای بانوان

RezvaniM1[]mums.ac.ir

احترام السادات وزیری

عضو شورای بانوان

MirzabagherVE1[]mums.ac.ir

منیره هاشمی نژاد

عضو شورای بانوان

HasheminejadAM1[]mums.ac.ir

محترم میر غلامی

عضو شورای بانوان

MirgholamiM1[]mums.ac.ir

فاطمه عرفانیان

عضو شورای بانوان

ErfanianFYF1[]mums.ac.ir