مشاور امور بانوان

    

محبوبه پاکدل

رزومه:

 • نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی سازمان نظام پرستاری
 • مدیر عامل مجمع خیرین بانوان دانشگاه
 • عضو هیات مدیره مرکز توسعه سلامت بانوان خراسان رضوی
 • عضو کمیسیون سلامت و جمعیت استانداری خراسان رضوی
 • عضو جمعیت داوطلبان سلامت خراسان رضوی
 • کارشناس ارشد مدیریت پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1371
 • مربی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد(گروه اصول و فنون)
 • مدیر واحد skill lab دانشکده پرستاری مامایی
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو کمیته کنترل نظارت دفتر پرستاری مامایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو شورای بانوان دانشگاه
 • عضو کمیسیون بانوان استانداری خراسان رضوی
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه راز بهزیستن
 • مدیر مسئول فصلنامه دانش پرستاری
 • مدیر پرستاری بیمارستان فاطمیه و شهید بهشتی اصفهان
 • مدیر مجتمع آموزش پژوهشی استان اصفهان
 • مدیر پرستاری بیمارستان 17 شهریور مشهد
 • سوپروایزر بالینی بیمارستان قائم(عج)
 • رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد