درباره ما - شورای اموربانوان دانشگاه

شورای اموربانوان دانشگاه

بنای اصلی ساختار اجتماعی جامعه ، زن و خانواده محسوب می شود و جایگاه انسانی زن به عنوان یکی از ارکان و محورهای خانواده و تعدد نقش های او عامل اساسی سلامت خانواده و جامعه است . لذا رفع موانع و مشکلات آنها اهمیت بسزایی دارد . شورای امور بانوان دانشگاه که زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه و تحت نظر مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان مسئولیت برنامه ریزی ، هماهنگی ، فعالیت ها و برنامه های امور بانوان را بر عهده دارد .

با ارائه پیشنهادات در جهت حمایت از بانوان شاغل و کاهش مشکلات  آنان تلاش می نماید .

جهت بانوان شاغل در دانشگاه  که حدود 11000 نفر در سطوح اعضاء هیات علمی ، کارکنان در واحدهای ستادی و واحدهای مختلف بوده که با توجه به رسالت شورای امور بانوان دانشگاه در حد توان و هماهنگ با برنامه های دانشگاه و با همکاری و هماهنگی واحدهای مختلف دانشگاه فعالیت می نماید .

از جمله برنامه ها:  همکاری با کمیته اجرایی مراقبت از سلامت بانوان دانشگاه و همچنین حمایت از سمن های مرتبط با توسعه سلامت بانوان با شرح وظایف ذیل عمل می کند .

اهداف

 بررسی و جمع آوری اطلاعات بانوان دانشگاه در سطح استان

  1. تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به سلامت بانوان دانشگاه
  2. ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی بانوان عضو هیات علمی و کارکنان و دانشجویان در کاهش.آسیب های شغلی و اجتماعی به  بانوان دانشگاه و ارائه راهکارهای عملی
  3. بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانواده و بی سرپرست در دانشگاه و ارائه راهکارهای  علمی و عملی  جهت رفع مشکلات آنان با هماهنگی بانوان خیر دانشگاه و هماهنگی داخل بخشی و بین بخشی در دانشگاه
  4. .       تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویت ها در دانشگاه
  5. تدوین برنامه های عملیاتی تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بانوان بر پایه نیازها و اولویت های دانشگاه و هماهنگی  داخل بخشی و بین بخشی
  6. بررسی مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه و هماهنگی و ارتباط با مسئولین ذیربط جهت کاهش مشکلات
  7. هماهنگی با سازمان های غیر دانشگاهی و غیر دولتی  و خیرین مرتبط با سلامت بانوان در جهت ارتقاء سطح سلامت آنان و کاهش مشکلات موجود
  8. استفاده از توان علمی بانوان شاغل در دانشگاه در برنامه های سلامت بانوان دانشگاه
  9. ارتباط با دفترمدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و دفتر امور بانوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 

آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

تلفن : 3846663-051

ایمیل: womenoffice[at]mums.ac.ir

 کدپستی : 345 - 91357