مشاورین ریاست دانشگاه

 مشاورین ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مصطفی مهرابی بهار 

مشاور عالی ریاست دانشگاه

 

 

دکتر غلامحسن خدایی

 

  قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکت های مردمی
و رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه

 

دکتر غلامحسن خدایی

دکتر سید مرتضی احتشام فر

مشاور اجرایی ریاست دانشگاه 

دکتر سید مرتضی احتشام فر

دکتر سید جواد حسینی

مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه 

دکتر سید جواد حسینی

دکتر محمود قربانی

 

مشاور ریاست دانشگاه در ستاد برنامه

 

محبوبه پاکدل

مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان