مشاورین ریاست دانشگاه

 مشاورین ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سید علی اکبر شمسیان 

مشاور عالی ریاست دانشگاه

دکتر سید علی اکبر شمسیان

 

دکتر غلامحسن خدایی

 

  قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکت های مردمی
و رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه

 

دکتر غلامحسن خدایی

 

دکتر میر نقی موسوی

 

مشاور عالی ریاست دانشگاه در امور آموزشی

 

دکتر میرنقی موسوی

 

دکتر سید مرتضی احتشام فر

مشاور اجرایی ریاست دانشگاه 

دکتر سید مرتضی احتشام فر

دکتر سید جواد حسینی

مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه 

دکتر سید جواد حسینی

دکتر محمود قربانی

 

مشاور ریاست دانشگاه در ستاد برنامه

 

دکتر شاپور بدیعی

مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه 

دکتر شاپور بدیعی

محبوبه پاکدل

مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان