راهنمایی و مشاوره


قابل توجه مراجعین محترم به مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات دانشگاه

برادر و خواهر گرامی :

لطفا در جهت تحقق مدیریت پاسخگویی به شکایات و درخواستها قبل از نوشتن هرگونه نامه ای و یا مراجعه به اداره مربوطه  قسمت مشاوره و راهنمایی آن اداره  را مطالعه  و به آن عمل نمایید


 1- مشاوره و راهنمایی  اداره  بازرسی

2- مشاوره و راهنمایی اداره ارزیابی عملکرد

3- مشاوره و راهنمایی اداره پاسخگویی به شکایات