کارشناس طرح تحول نظام سلامت

کارشناس طرح تحول نظام سلامت

دکتر داود شفیعی

تلفن تماس: 38049191

Email : shafieed1[at]mums.ac.ir

مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


 ابلاغ مسئولیت


 شرح وظایف


 فرایندها


مشاوره و راهنمایی