مسول دبیرخانه

مسئول دبیرخانه مدیریت بازرسی

سرکار خانم معصومه محروقی

تلفن تماس: 38049191

Email : mahroghim2[at]mums.ac.ir

مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


 ابلاغ مسئولیت


 شرح وظایف


 فرایندها


مشاوره و راهنمایی