مدیریت

مدیر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

دکتر امیر محمد شریف رضویان

تلفن تماس : 38049191

Email : sharifram1[at]mums.ac.ir

مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


  ابلاغ ریاست محترم دانشگاه


نشستها


 دیدارها


سوابق مدیران