مسول دفتر

مسئول دفتر مدیریت بازرسی

سرکار خانم ملیحه پاکیزه

تلفن تماس: 38049191

Email : pakizem1[at]mums.ac.ir

مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


 ابلاغ مسئولیت


 شرح وظایف


 فرایندها


مشاوره و راهنمایی