پاسخگویی به شکایات

مسئول اداره پاسخگویی به شکایات

 آقای عباس ندافیان نقابی

تلفن تماس: 38049406

Email : nadafiana1[at]mums.ac.ir

مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


 ابلاغ مسئولیت


 شرح وظایف


فرایندهای پاسخگویی به شکایات


مشاوره و راهنمایی


سامانه پاسخگویی به شکایات