ارزیابی عملکرد

مسئول اداره ارزیابی عملکرد

 دکتر حسن وکیلی ارکی

تلفن تماس: 38049446

Email :vakilih1[at]mums.ac.ir

آدرس :مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


 ابلاغ مسئولیت


 شرح وظایف


 فرایندها


مشاوره و راهنمایی