مسئول بازرسی

مسئول اداره بازرسی

 آقای عباس ندافیان

تلفن تماس : 38049406

Email : nadafiana1[at]mums.ac.ir

مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


 ابلاغ مسئولیت


 شرح وظایف


 فرایندهای بازرسی


مشاوره و راهنمایی