مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه

 

 

دکتر محمد اسماعیل زاده

متخصص بیهوشی

مدیر دفتر ریاست دانشگاه

 

سوابق اجرایی