قائم مقام رئیس دانشگاه

دکتر سید علی اکبر شمسیان

قائم مقام رئیس دانشگاه


 

رزومه

C.V

 

      

دکترای علوم آزمایشگاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه

( دانشیار)

  

آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خيابان دانشگاه - ساختمان قرشي
ساختمان رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

تلفن تماس : 38413007-051