رئیس دانشگاه

دکتر محمدرضا دارابی محبوب
متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه

رزومه

 
دکتر دارابی:گذراندن دوران تحصیل دانشجویان، توام با موفقیت و نشاط آرزوی قلبی من است.