هيات امنا دانشگاه علوم پزشکي مشهد- قوانين و مقررات

 هيات امناي دانشگاه  

قوانين و مقررات هيات امناي دانشگاه ها

قانون تشکيل هيأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181و183مورخ 9و23 اسفند 1367 شورايعالي انقلاب فرهنگي
 
 
ترکيب هيأت امناء (ماده 1تا6) PDF
وظايف و اختيارات هيأت امناء (ماده 7) PDF

آيين نامه داخلي هيأت امناي دانشگاه و دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

PDF

دستور العمل تشکيل دبيرخانه خانه دائمي هيأت امناء دانشگاه

PDF

دياگرام دبيرخانه PDF 

انتظارات از دبيرخانه PDF

انتظارات از رئيس دبيرخانه PDF

نظامنامه برگزاري جلسات هيأت امناء

PDF

 

آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

PDF

 

آئين نامه اداري و استخدامي اعضاء هيات علمي (ارديبهشت 91)

 
 
آئين نامه اداري و استخدامي کارکنان غير هيات علمي (ارديبهشت 91)

ZIP